Tarinamme

Melos lau­loi ensim­mäi­set lau­lun­sa 60-luvun puo­li­vä­lis­sä ja rekis­te­röi­tiin vuon­na 1968. Kuo­ron perus­ti dir. mus. Esa Yli-Fos­si. Kuo­ro toi­mi ensin Turun Yli­opis­ton pii­ris­sä opis­ke­li­ja­kuo­ro­na, mut­ta sit­tem­min on tapah­tu­nut kehi­tys­tä: moni tuon­ai­kai­sis­ta opis­ke­li­jois­ta on jo val­mis­tu­nut, ja osa alku­vuo­sien lau­la­jis­ta on ehti­nyt eläkkeellekin.

Tänään Melos on itse­näi­nen ryh­mä, joka avus­tuk­sia myön­tä­vien taho­jen vaih­te­le­vas­ta tues­ta huo­li­mat­ta on pysy­nyt sit­keäs­ti koos­sa jo kyp­sään kes­ki-ikään. Kuo­roa joh­ti dir. mus. Timo Mon­to vuo­des­ta 1998 vuo­den 2016 kevääseen.

Syk­syl­lä 2016 Melok­sen elä­mäs­sä alkoi taas uusi kausi kun Timo Mon­to siir­tyi syr­jään kuo­ron­joh­ta­jan teh­tä­vis­tä. Uudek­si joh­ta­jak­si meil­lä oli ilo saa­da musiik­ki­pe­da­go­gi San­na Kola. Ohjel­mis­toon ja lau­la­jis­toon on tul­lut jotain uut­ta­kin, mut­ta on tie­tys­ti muka­va lau­laa myös perin­tei­siä sävelmiä.

Melos maailmalla

Vuo­sien var­rel­la Melos on esiin­ty­nyt laa­jal­ti eri mais­sa: Kuo­ro vie­rai­li Unka­ris­sa 1984, kier­si Poh­jois­mai­ta 1987 ja Bal­tian mai­ta 1989. Vuon­na 1991 Unka­ris­sa kuo­ro voit­ti kul­ta­mi­ta­lin Buda­pes­tin kan­sain­vä­li­ses­sä kuo­ro­kil­pai­lus­sa. Kesäl­lä 1993 Melos juh­lis­ti 25-vuo­tis­tai­val­taan teke­mäl­lä kon­sert­ti­mat­kan Ame­rik­kaan. Kuo­ro kon­ser­toi New Yor­kis­sa, Phi­la­delp­hias­sa, Bal­ti­mo­res­sa ja Was­hing­ton DC:ssä. Hei­nä­kuus­sa 1996 Melos teki menes­tyk­sek­kään kon­sert­ti­mat­kan Tše­kin­maal­le, Ete­lä-Böö­min musiik­ki­juh­lil­le. Kesäl­lä 1998 kuo­ro vie­rai­li 30-vuo­tis­juh­lan­sa mer­keis­sä Irlan­nis­sa. Kevääl­lä 2000 pii­pah­det­tiin kon­sert­ti­mat­kal­la Tukholmassa.

Kesäl­lä 2005 teh­tiin ret­ki Sak­saan ja Ita­li­aan. Muka­na oli jousi­kvar­tet­ti ja jouk­ko sit­keim­piä ihai­li­joi­tam­me, sekä tie­tys­ti kuo­ron mas­ko­tit Söri­lii ja hänen mat­kal­ta löy­ty­nyt poi­kays­tä­vän­sä Dan­ny Dee. Ilmas­sa oli siis roman­tiik­kaa, mut­ta myös nau­rua, hikeä ja par­hai­na het­ki­nä sulois­ta onnis­tu­mi­sen tun­net­ta. Oli se sen ver­ran kivaa, että seu­raa­va mat­ka on suun­nit­teil­la. Mat­ka­koh­tei­na on väläy­tel­ty Mol­va­ni­aa, Kuu­baa tai Espanjaa.

Kama­ri­kuo­ro Melos teki kon­sert­ti­mat­kan hel­tei­seen Unka­riin 5.–12.6.2015. Tuki­koh­ta­nam­me vie­rai­lun ajan oli Györ, vie­hät­tä­vä van­ha kau­pun­ki lähel­lä Itä­val­lan ja Slo­va­kian rajo­ja. Tai­teel­li­sen joh­ta­jam­me erin­omai­set kon­tak­tit taka­si­vat sydä­mel­li­sen vas­taan­o­ton. Pidim­me Gyö­ris­sä kak­si kon­sert­tia, jois­ta ensim­mäi­ses­sä esiin­nyim­me yhdes­sä gyö­ri­läi­sen opet­ta­ja­kuo­ron kans­sa. Kon­sert­ti jär­jes­tet­tiin Gyö­rin syna­go­gas­sa. Toi­nen kon­ser­teis­ta pidet­tiin tun­nel­mal­li­ses­sa hotel­lis­sam­me, joka on aiem­min toi­mi­nut luos­ta­ri­na. Teim­me esiin­ty­mis­mat­kan myös naa­pu­ri­maa­han Slo­va­ki­aan, Dunaszer­da­he­ly-nimi­seen kau­pun­kiin. Lau­loim­me myös moni­sa­ta­päi­sel­le kou­lu­lai­sy­lei­söl­le sekä tes­ta­sim­me akus­tiik­kaa useis­sa kir­kois­sa, joi­hin kävim­me ret­kiem­me var­rel­la tutus­tu­mas­sa. Ret­kem­me koh­dis­tui­vat mm. Pan­non­hal­man yhä toi­min­nas­sa ole­vaan luos­ta­riin, Buda­pes­tiin ja Bala­ton-jär­vel­le. Koti­mat­kal­la pysäh­dyim­me vie­lä tutus­tu­maan Wie­nin tär­keim­piin nähtävyyksiin.