Kokoonpano

Taiteellinen johtaja Sanna Kola

Sanna Kola

San­na Kola (s.1981) on tur­ku­lai­nen, kymen­laak­so­lais­läh­töi­nen mezzo­sopraa­no, lau­lun­opet­ta­ja ja kuo­ron­joh­ta­ja. Hän val­mis­tui Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta musiik­ki­pe­da­go­gik­si vuon­na 2011, min­kä jäl­keen on toi­mi­nut moni­puo­li­ses­ti sekä muusi­kon että musiik­ki­pe­da­go­gin teh­tä­vis­sä. Kuo­ron­joh­toa San­na on opis­kel­lut mm. Juha Kui­va­sen ja Mar­kus Yli-Joki­piin joh­dol­la, mut­ta suu­rin päte­vyys on kehit­ty­nyt käy­tän­nös­sä — ensim­mäis­tä lau­lu­ko­koon­pa­no­aan hän joh­ti lukioi­käi­se­nä, ja Melos on jär­jes­tyk­ses­sä seit­se­mäs. Kuo­ron­joh­don lisäk­si San­na opet­taa lau­lua omas­sa lau­lus­tu­dios­saan Can­ta­rios­sa.

Itse San­na on lau­la­nut lukui­sis­sa kuo­rois­sa ja lau­lu­yh­ty­eis­sä tauot­ta kuusi­vuo­ti­aas­ta läh­tien, vii­mei­sim­pi­nä van­han musii­kin yhtye Cava­lier, Kunin­kaan­tien muusi­kot, Savon­lin­nan oop­pe­ra­juh­la­kuo­ro sekä Key Ensemble. Van­ha musiik­ki on San­nan into­hi­mo, ja hän kuu­luu­kin Turun van­ha musiik­ki ry:n perus­ta­ja­jä­se­niin sekä toi­mii täl­lä het­kel­lä yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja­na. San­na on myös toi­nen puo­lis­ko renes­sans­si­luut­tu­lau­lui­hin eri­kois­tu­nees­sa duo Ophe­lias­sa.

Sävel­tä­mis­tä ja musii­kin sovit­ta­mis­ta San­na har­joit­taa lähin­nä tar­peen mukaan — jos kuo­rol­le tai itsel­le ei löy­dy mie­le­käs­tä lau­let­ta­vaa val­mii­na, on teh­tä­vä se omin käsin.

www.santtukola.fi

Sopraanot:

Jut­ta Hän­ni­nen
Mer­ja Kuok­ka­nen
San­na Meri­sa­lo
Pia Nie­mi­nen
Eri­ka Nii­ni­sa­lo
Anne-Mari Pie­ni­nie­mi
Tui­ja Selan­der-Leh­mus­vir­ta
Sari Sten­roos
Han­na Tof­fe­ri-Hörk­kö
Tuu­li Virkkala

Altot:

Tea Asan­ti
Riit­ta Englund
Hei­di Hau­lis­to
Eila Hulk­ko­nen
Vir­pi Häk­ki­nen
Tai­na Kan­nos­to-Blom­qvist
Lee­na Kuo­re­lah­ti
Ruut Kur­hi
Sinik­ka Luu­to­nen
Maa­rit Suo­mi­nen
Rai­li Svarts­jö
Chris­ti­ne Tam­mi­nen
Anne­ma­ri Warro

Tenorit:

Han­nu Aali
Vil­le Hau­lis­to
Juha­ni Hei­mo­nen
Mika Kas­tu
Kale­vi Lah­ti­nen
Jus­si Toivonen

Bassot:

Jari Ant­ti­la
Mark­ku Blom­qvist
Jus­si Fabre
Esa-Pek­ka Kan­niai­nen
Mika Lat­tu
Vesa Ran­ki
Han­nu Äikäs